Obchodní podmínky

Úvod Jak nakupovat?Obchodní podmínky

Uskutečněním obchodu souhlasím se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů

1.            Udělujete tímto souhlas společnosti ……Klára Hadašová……. , se sídlem …v Pěkově, Polici nad Metují, IČ: 67622887, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

              jméno a příjmení

              název společnosti

              e-mail

              telefonní číslo

              adresa

 

2.            Jméno, příjmení, název společnosti a adresu je nutné  zpracovat za účelem  poskytnutí daných informací společnosti Česká pošta – podání online, aby mohl být vámi zakoupený produkt doručen na vaši adresu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5  let.

 

3.            S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu. Více informací na stránce http://www.analfabet.cz/jak-nakupovat/obchodni-podminky/gdpr/

4.            Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

5.            Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

              vzít souhlas kdykoliv zpět ,

              požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

              požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

              vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

              požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

              v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.a s Obchodními podmínkami


Na webových stránkách www.analfabet.cz je provozováno elektronické knihkupectví Nakladatelství Lukáš Hadaš - Analfabet, který je níže označen jako prodávající. Vztahy mezi prodávajícím a níže definovaným kupujícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP).

I. Označení smluvních stran

 1. Prodávající: Klára Hadašová, IC:67622887 e-mail: my@analfabet.cz
 2. Kupující: Za kupujícího je považována osoba, která se zaregistruje rádným, úplným a pravdivým vyplněním a následným potvrzením formuláře. REGISTRACE NOVÉHO ZÁKAZNÍKA., popř. tak ji učinila dříve, a správně, úplně a pravdivě vyplní a potvrdí formulář. OBJEDNÁVKA. Včetně jeho třetí části.„OBJEDNÁVKA“,“ ZÁVAZNÉ POTVRZENÍ“.
 3. Kupující tímto prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl ve formulářích“REGISTRACE NOVÉHO ZÁKAZNÍKA“ a „OBJEDNÁVKA“ se vztahují k jeho osobě, jsou správné, úplné, pravdivé a v okamžiku potvrzení formuláře „OBJEDNÁVKA“, krok 3/3 „OBJEDNÁVKA“,“ DOKONČENÍ A ZÁVAZNÉ OBJEDNÁNÍ“ platné.

II. Předmět kupní smlouvy

 1. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví níže uvedeného předmětu koupě, který si kupující vybral z nabídky prodávajícího uveřejněné prostřednictvím webových stránek www.analfabet.cz, a to po zaplacení ceny předmětu koupe při jeho předání kupujícímu v místě dodání.
 2. Kupující se zavazuje převzít v místě dodání předmět koupě, který si závazně vybral z nabídky prodávajícího uveřejněné prostřednictvím stránek webových www.analfabet.cz, a zaplatit za něj níže definovaným způsobem dohodnutou kupní cenu.
 3. Předmětem koupě jsou neperiodické publikace, knižní tituly, jejich nabídku prodávající uveřejnil prostřednictvím webových stránek www.analfabet.cz, (dále jen Zboží.).
 4. Nabídka Zboží, včetně jeho cen uvedená na webových stránkách www.analfabet.cz, je vždy aktuální, tzn., platí do provedení její případné změny na těchto webových stránkách. V případě, že nastanou skutečnosti uvedené v cl. IV., odst. 1.5.3. v období po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, má prodávající právo postupovat podle tohoto ustanovení.

III. Ochrana osobních údajů kupujícího

 1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazku vyplývajících ze smlouvy o koupi Zboží a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledku webových stránek www.analfabet.cz, kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.
 2. Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího.
 3. Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „REGISTRACE NOVÉHO ZÁKAZNÍKA“ souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.
 4. Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000Sb., v platném znění.
 5. Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „REGISTRACE NOVÉHO ZÁKAZNÍKA“ a „OBJEDNÁVKA“.
 6. Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi Zboží archivuje, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Objednání zboží

1.1. Odeslaný (potvrzený) a kupujícím řádně vyplněný formulář „OBJEDNÁVKA“ představuje, až na výjimky uvedené v tomto odstavci, neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se Zboží určeného ve formuláři „OBJEDNÁVKA“.

1.2. Před odesláním formuláře „OBJEDNÁVKA“, krok 3/3 „OBJEDNÁVKA“, „ DOKONČENÍ A ZÁVAZNÉ OBJEDNÁNÍ“ je kupující povinen zkontrolovat správnost veškerých jím vyplněných údajů.

1.3. Prodávající akceptuje návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy uvedený bodu 1.1 tohoto odstavce zasláním potvrzení objednávky (souhrnný e-mail) na adresu elektronické pošty určenou kupujícím jako Kontaktní e-mail pro potvrzení objednávky. Ve formuláři „OBJEDNÁVKA“, krok 2/3„OBJEDNÁVKA“, „FAKTURAČNÍ A DORUČOVACÍ ADRESA“ poté, co kupující potvrdí formulář„OBJEDNÁVKA“., krok 3/3“OBJEDNÁVKA“, „ DOKONČENÍ A ZÁVAZNÉ OBJEDNÁNÍ“.

1.4. Případné chyby, kterých se dopustí při zadávání dat může kupující zjistit při kontrole dle bodu 1.2 tohoto odstavce formulář „OBJEDNÁVKA“, krok 3/3 „OBJEDNÁVKA „“ DOKONČENÍ A ZÁVAZNÉ OBJEDNÁNÍ“ obsahuje shrnutí kupujícím zadaných dat. Opravu chybně zadaných dat muže kupující provést zadáním příkazu „ZPĚT“ a opravou obsahu příslušného formuláře, v němž chybná data vyplnil.

1.5. Objednávka Zboží muže být zrušena (stornována) pouze v těchto případech:

1.5.1. po vzájemné dohodě, a to v jakémkoli okamžiku, před předáním Zboží prodávajícím k přepravě do místa dodání určeného kupujícím, přičemž komunikace smluvních stran bude probíhat prostřednictvím adres elektronické pošty my@analfabet.cz , v případě prodávajícího a adresy uvedené v bodu 1.3 tohoto odstavce, v případě kupujícího

1.5.2. ze strany kupujícího, jen do doby ověření, ve smyslu cl. III., odst. 5., a následného potvrzení objednávky prodávajícím dle bodu 1.3 tohoto odstavce, a to oznámením o zrušení (stornu) objednávky zaslaném prodávajícímu na adresu elektronické pošty my@analfabet.cz

1.5.3. ze strany prodávajícího, přičemž možnost zrušení se týká i pouhé části objednávky, jestliže (I) Zboží nemá prodávající na skladě a není možné zajistit jeho další dodávku od dodavatele, nebo (II) výrazným způsobem se změnila cena Zboží z důvodu, které nejsou na straně prodávajícího. Oznámením o zrušení (stornu) objednávky zašle kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v bodu 1.3 tohoto odstavce. Jestliže nastane některá z těchto skutečností, prodávající se bez zbytečného odkladu zahájí jednání s kupujícím směrující ke změně obsahu kupní smlouvy.

1.6. Prodávající předá objednané Zboží k přepravě do 48 hodin od potvrzení objednávky dle odst. 1., bodu 1.3 tohoto článku. V případě platby předem bankovním převodem je Zboží předáno k přepravě do 48 hod. po dojití platby Kupní ceny na účet prodávajícího, tzn. v případě platby prostřednictvím eBanka, a.s. obvykle do 2 hod. u ostatních bank obvykle do tří pracovních dnů od zadání příkazu k úhradě kupujícím.

1.7. Pokud kupující opakované, tzn. nejméně ve dvou případech, nepřevezme objednané Zboží ani v dodatečně poskytnuté lhůtě dle odst. 5. tohoto článku, má prodávající právo jeho další objednávky Zboží neakceptovat.

 1. Místo dodání Zboží
 • Závazek prodávajícího dodat kupujícímu Zboží je splněn jeho doručením do místa dodání Zboží. Místem dodání Zboží je místo určené. Adresou pro fakturaci., resp.. Adresou pro doručení. Označenou kupujícím ve formuláři „OBJEDNÁVKA“, krok 2/3 „OBJEDNÁVKA“, „FAKTURAČNÍ A DORUČOVACÍ ADRESA“. V případě osobního odběru Zboží je místem dodání Zboží, tzn. Adresou pro fakturaci označenou kupujícím ve formuláři „OBJEDNÁVKA“, krok 2/3 „OBJEDNÁVKA“, „FAKTURAČNÍ A DORUČOVACÍ ADRESA“
 1. Doprava Zboží
 • Prodávající zajistí dopravu Zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit Zboží prostřednictvím třetí osoby (dále jen „Přepravce“). Dopravu Zboží zajistí prodávající dle způsobu doručení zboží vybraného kupujícím z nabídky. Preferovaný způsob doručení ve formuláři „OBJEDNÁVKA“, krok 1/3 „OBJEDNÁVKA“, „ PŘEHLED OBJEDNÁVKY“.
 1. Dodání Zboží
 • Za dodání Zboží kupujícímu se považuje jeho převzetí kupujícím nebo jinou osobou, která se v době dodání zdržuje v místě dodání (dále jen „Oprávněná osoba“). Pokud se Přepravci nepodaří dodat Zboží kupujícímu v místě dodání, považuje se Zboží za dodané okamžikem jeho převzetí kupujícím v úložním místě určeném k vyzvednutí Zboží Přepravcem. Úložní místo a úložní dobu, tzn. dobu po kterou si muže kupující vyzvednout Zboží v úložním místě, oznámí Přepravce kupujícímu obvyklým způsobem. Předání a převzetí Zboží je kupující nebo Oprávněná osoba povinen písemně potvrdit Přepravci. Po zaplacení kupní ceny a předání Zboží kupujícímu na něj přechází nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení Zboží. V případě osobního odběru Zboží se za dodání Zboží kupujícímu se považuje jeho převzetí kupujícím nebo jím pověřenou osobou v místě podnikání prodávajícího v provozní době v pracovních dnech pondělí až pátek od 8:30 hod. do 15:30 hod.
 1. Úložní doba
 • Za dodání Zboží kupujícímu se považuje, v případě jeho nepřevzetí kupujícím nebo Oprávněnou osobou, poslední den Úložní doby určené k vyzvednutí Zboží Přepravcem. Jestliže si kupující nepřevezme Zboží od Přepravce v úložní době, je v prodlení. Poté, co Přepravce vrátí Zboží prodávajícímu jako nedoručitelné, vyzve prodávající kupujícího k převzetí Zboží v místě svého sídla, v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, a to prostřednictvím jeho adresy elektronické pošty uvedené v odst. 1, bodu 1.3 tohoto článku.
 1. Částečné plnění

6.1. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části Zboží. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část Zboží.

6.2. Poskytne-li prodávající plnění spočívající v dodání Zboží odlišného od Zboží určeného kupujícím ve formuláři „OBJEDNÁVKA“, dle odst. 1, bodu 1.1 tohoto článku, je kupující oprávněn ve lhůtě 14 dnu ode dne převzetí Zboží požadovat jeho bezplatnou výměnu za Zboží jím objednané. Po uplynutí této lhůty mají smluvní strany za to, že prodávajícím dodané Zboží bylo kupujícím přijato a kupující tímto odsouhlasil změnu v obsahu smlouvy uzavřené dle odst. 1. tohoto článku a. e plnění poskytnuté prodávajícím je plněním rádným. Kupující zašle prodávajícímu případnou výzvu k výměně Zboží obdobně dle cl. IV., odst. 1., bodu 1.5.1. VOP. Postup při vrácení odlišného Zboží kupujícím zpět prodávajícímu při zmíněně výměně Zboží se řídí odst. 2.5 Reklamačního rádu.

6.3. Cena zboží dodaného ve smyslu bodu 6.1. a 6.2. tohoto odstavce musí odpovídat ceně daného druhu Zboží v okamžiku obdržení návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy dle odst. 1., bodu 1.1 tohoto článku prodávajícím a poctu kusu dodaného zboží.

V. Cena a platební podmínky

 1. Kupní cena
 • Kupní cenou Zboží se rozumí cena uvedená v jednotlivých sekcích žánru zboží obsaženého na stránkách www.analfabet.cz, a která je dále uvedena ve formuláři „OBJEDNÁVKA“, krok 1/3 „OBJEDNÁVKA“, „ PŘEHLED OBJEDNÁVKY“ a „OBJEDNÁVKA“, krok 3/3 „OBJEDNÁVKA“, „DOKONČENÍ A ZÁVAZNÉ OBJEDNÁNÍ“. Kupní cena zboží je uvedena včetně DPH ve výši dané její aktuální platnou sazbou. Zaplacení kupní ceny je podmínkou předání zboží kupujícímu Přepravcem a přechodu vlastnického práva ke zboží na kupujícího.
 1. Náklady na dopravu
 • Spolu s kupní cenou uvedenou v předchozím odstavci prodávající účtuje kupujícímu náklady za dopravu zboží do místa dodání, to neplatí v případě osobního odběru zboží dle cl. IV odst. 2. a 4. Výše těchto nákladu je uvedena ve formulářích „OBJEDNÁVKA“, krok 1/3 „OBJEDNÁVKA“, „ PŘEHLED OBJEDNÁVKY“ a „OBJEDNÁVKA“, krok 3/3 „OBJEDNÁVKA“, „ DOKONČENÍ A ZÁVAZNÉ OBJEDNÁNÍ“ v položkách „(doprava)“, resp. „Doprava a balné“. Náklady na dopravu jsou zde uvedeny včetně DPH ve výši dané její aktuální platnou sazbou. Úhrada nákladu na dopravu zboží ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou.
 1. Úhrada kupní ceny a nákladu na dopravu
 • Kupní cena spolu a náklady na dopravu mohou být kupujícím uhrazeny pouze způsoby uvedenými na webových stránkách www.analfabet.cz, Kupující hradí kupující kupní cenu a náklady za dopravu zboží v případě

a) dodání zboží na dobírku v hotovosti, nebo platební kartou,

b) platby za zboží předem bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený u jeho bankovního spojení ve formuláři „OBJEDNÁVKA“, krok 3/3 „OBJEDNÁVKA“, „ DOKONČENÍ A ZÁVAZNÉ OBJEDNÁNÍ“,

c) osobního odběru Zboží v hotovosti, nebo platební kartou.

 1. Ostatní náklady
 • Každá ze smluvních stran si hradí veškeré náklady spojené s využitím webových stránek www.brana-knihy.cz , především pak náklady spojené s užitím příslušného hardware a software a přístupem na internet.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého Zboží v původním nepoškozeném obalu nejpozději do 14 dnu od převzetí Zboží. Náklady spojené s vrácením Zboží nese výlučně kupující. Zboží kupující vrátí prodávajícímu v místě jeho podnikání, které je uvedeno v cl. I., odst. 1. V případě takovéhoto odstoupení od kupní smlouvy má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladu spojených s vrácením Zboží. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží ve smyslu čl. V., odst. 1., a to nejpozději do 30 dnu od rádného odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na dopravu dle čl. V., odst. 2. prodávající kupujícímu nevrací.
 2. nepřevezme-li si kupující zboží ani v dodatečně poskytnuté lhůtě uvedené v cl. IV., odst. 5. těchto VOP, muže prodávající odstoupit od smlouvy o koupi Zboží, a to písemným způsobem. V tomto případě se kupující zavazuje, že prodávajícímu uhradí veškeré vynaložené náklady a případné škody vzniklé v důsledku prodlení kupujícího, zejména náklady na dopravu a skladné ode dne navrácení Zboží prodávajícímu Přepravcem do dne účinnosti odstoupení od smlouvy. Tento závazek kupujícího vůči prodávajícímu zůstává v platnosti i po zániku kupní smlouvy.

VII. Záruční doba, reklamace vad Zboží

 • Záruční doba a podmínky reklamace vad Zboží jsou upraveny v Reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto VOP.

VIII. Schválení VOP kupujícím

 • Kupující je srozuměn s tím, že označením zaškrtávacího polička (check box). Souhlasím s obchodními podmínkami e-shopu a potvrzuji objednávku obsaženou ve formuláři „OBJEDNÁVKA“, krok 3/3 „OBJEDNÁVKA“, „ DOKONČENÍ A ZÁVAZNÉ OBJEDNÁNÍ“, v plném rozsahu, bez výhrad a po jejich řádném prostudování akceptuje tyto VOP, což prodávající bere na vědomí, a že tyto VOP se tak stávají součástí smlouvy o koupi Zboží mezi smluvními stranami.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva o koupi Zboží se řídí českým právem.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny v těchto VOP se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 3. Smlouva o koupi Zboží dle těchto VOP se uzavírá v českém jazyce, rovněž tyto VOP a jednotlivé krokové formuláře smlouvy o koupi zboží se na webových stránkách prodávajícího www.analfabet.cz, nachází výhradně v českém jazyce.
 4. Veškeré písemnosti a jiné zásilky dle těchto VOP se smluvní strany zavazují doručovat v případě prodávajícího na adresu uvedenou v cl. I. odst. 1 VOP a v případě kupujícího na adresu jím označenou jako „Adresou pro dodání“ ve formuláři „OBJEDNÁVKA“, krok 2/3 „OBJEDNÁVKA“ „FAKTURAČNÍ A DORUČOVACÍ ADRESA“.
 5. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1.10.2014.
Copyright 2018 - 2024 © Analfabet